« Úvod | Shadow Design.cz »

Rozbor financování neziskových organizací..

Maturitní práce (2005/06)..

OBSAH

ÚVOD..2

1 NEZISKOVÝ SEKTOR.. 3

1.1 Občanské sdružení JAHODA.. 4

   1.1.1 Principy JAHODY.. 4

2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC NNO.. 5

2.1 Další právní úpravy. 5

2.2 Činnost JAHODY dle zákona. 6

3 VEŘEJNÁ A VZÁJEMNÁ PROSPĚŠNOST. 6

4 VÝVOJ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NNO) 7

5 FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8

5.1 Definice finančních zdrojů. 8

  5.2 Státní sektor 8

5.3 Dokumenty (výzva, žádosti) 8

   5.3.1 Dotační řízení MPSV.. 9

   5.3.2 Projekt JAHODY – pro dotační řízení 14

   5.3.3 Žádost o státní dotaci – MI 2006. 19

   5.3.4 Žádost o grant hl. m. Prahy. 20

  5.4 Nestátní sektor 21

5.5 Srovnání zdrojů financování NNO JAHODA.. 23

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE K FINANCOVÁNÍ NNO.. 24

6.1 Zpráva o neziskovém sektoru za rok 2005. 24

6.2 Nová databáze finančních zdrojů. 25

6.3 Globální granty. 26

6.4 Grantový kalendář 26

6.5 Na granty do soc. oblasti půjde letos více než čtvrt miliardy korun. 26

6.6 Nadace rozvoje občanské společnosti 27

   6.6.1 Aktuální výzvy. 28

   6.6.2 Bezplatné osobní konzultace. 28

6.7 Současný stav fundraisingu v NO.. 28

   6.7.1 Metodologie fundraisingu. 29

   6.7.2 O fundraisingu a využívání zdrojů. 29

   6.7.3 Využívané metody fundraisingu. 30

        6.7.3.1 Jakým způsobem získávají organizace peněžité dary. 30

        6.7.3.2 Využívané formy komunikace. 30

   6.7.4 Komentáře od NNO k fundraisingu. 30

6.8 Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie. 31

   6.8.1 Doporučení pro ostatní NNO.. 32

   6.8.2 Programová strategie. 32

   6.8.3 Co projekt NO na cestě do EU vzal a dal 34

ZÁVĚR.. 35

    Seznam použité literatury

    Přílohy


ÚVOD

 

Zpracovávaná tématika mé seminární práce se týká neziskových organizací a zdrojů jejich financování.

Protože jsem v kontaktu s jednou pražskou nestátní neziskovou organizací (dále jen NNO), ráda bych na

jejím příkladu ukázala jakým způsobem jsou tedy v ČR NNO financovány. Tato organizace se o svou činnost

a o své klienty pečlivě stará, a tak jsem si jista, že na jejím příkladu budou uvedeny všechny možnosti, kterých

lze využít ve prospěch co nejefektivnějšího financování.

 

Cílem mé práce bude zjistit všechny základní možnosti, jakými mohou nestátní neziskové organizace dosáhnout

finančních zdrojů, aby mohly existovat a vykonávat svou činnost.

 

Přínosem mého maturitního projektu je objasnit, co vše za tím stojí, a co vše je třeba, aby neziskové organizace

udělaly, aby jejich financování bylo co nejefektivnější.

 

Budu se proto dotazovat skupiny dobrovolníků, kteří se věnují činnosti v NNO ve svém volném čase, abych se o

financování neziskových organizací dozvěděla co nejvíce.

 

Má práce bude proto psaná určitým způsobem, ve kterém mám jako základní kámen, informace získané z odborné

teorie, kterou prolínám vsuvkami v podobě vět, které jsem slyšela přímo od lidí, kteří mají v tomto oboru zkušenosti.

 

Celým textem pak bude prostupovat názorná ukázka toho, jak teorie vypadá v praxi. V tomto případě u později

zmiňované NNO Jahoda.

 

Práce bude doplněna grafy a tabulkami.

 

Na závěr se pokusím vyhledat zajímavé a hlavně aktuální informace z neziskové sféry. Zjistím, kam se mají v 

případě nesnází obrátit neziskové organizace samotné. Také zařadím do tohoto projektu údaje o vztahu českých

neziskových organizací s Evropskou Unií.


1 NEZISKOVÝ SEKTOR

 

Neziskový sektor tvoří organizace, které jsou založené na jiných motivech, než je ekonomický zisk,

a veškeré případné zisky vkládají zpět do činnosti organizace. NNO jsou autonomní vůči státu a existují

téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Do neziskového sektoru patří například subjekty poskytující

veřejné služby, subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. NNO pracují v 

mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně postižené, řešení sociálních

patologií, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek nebo sport a rozvoj komunitního

života. Různorodost je hlavním rysem a silnou stránkou tohoto sektoru.

 

Nejpoužívanější definice neziskového sektoru, říká, že neziskový sektor tvoří instituce, které jsou:

 

·          Organizované, tedy vyznačující se jistou institucionalizací své struktury. Fungují např. na

základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, mají stanovenou organizační

strukturu, náplň činnosti apod.

 

·          Soukromé, tedy institucionálně oddělené od vlády. Tento rys by neměl být mylně interpretován

jako oddělení těchto organizací od státních financí, které jsou pro ně velmi významné v celé

vyspělé Evropě i v USA.

 

 

·          Nerozdělující zisk, tedy veškeré zisky musí být zpětně vloženy do činnosti organizace.

Tento požadavek český právní řád zohledňuje v definici organizací založených za jiným účelem,

než je podnikání.

 

·          Samosprávné, tedy disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních kompetencí.

 

 

·          Dobrovolné, což znamená „s účastí dobrovolníků“, tedy přítomnost nějakého dobrovolného prvku,

účast dobrovolníků. Jednotlivé organizace se samozřejmě liší v intenzitě a formě tohoto prvku.

 

Dnes se v ČR situace okolo definice neziskového sektoru do značné míry – v souvislosti se vstupem do

Evropské unie – mění a do budoucna je potřeba počítat s jejích rozšířením.

Přestože existují obecná kritéria neziskového sektoru, neznamená to, že je v Evropě jednoznačná shoda,

které typy organizací do neziskového sektoru patří a které ne.

Právní systémy jednotlivých zemí se liší a stejně tak jejich politické a společenské tradice, z nichž neziskový

sektor vychází.

Jinými slovy, neziskový sektor je v každé zemi trochu jiný a odráží její historii, tradice i současnost. V ČR se

nyní stále více diskutuje, jak sektor nově vymezit.


1.1       Občanské sdružení JAHODA

 

Jako příklad tedy v mé práci uvádím neziskovou organizaci JAHODA. Byla založena v roce 1997 pěti

studenty oboru sociální práce a její hlavní cíl je pomáhat ohroženým dětem a rodinám. Ročně využije její

pomoci více než 300 dětí na území hl. m. Prahy.

 

JAHODA:

·          rozšiřuje služby azylových domů o program primárně zaměřený na děti. Pomáhá dětem žijícím v 

azylovém domě zvládnout jejich pobyt, posiluje a rozvíjí jejich osobnost a je jim oporou při řešení všech

problémů.

·          provozuje nízkoprahové služby pro děti a mládež na pražském sídlišti Černý most. Aktivně vytváří

a nabízí prostor pro uplatnění společných aktivit všem obyvatelům sídliště.

·          Rozvíjí fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Aktivně prostřednictvím internetu

seznamuje i laickou veřejnost s činností dobrovolníků a v minulosti se podílela i na vzniku zákona

o dobrovolnické službě.

 

Svou povahou splňuje všech pět výše uvedených vymezení pro neziskové organizace:

 

Její činnost a působnost je obecně upravena ve stanovách registrovaných Ministerstvem vnitra ČR. Má

soukromoprávní povahu, neboť její dnešní členskou základnu tvoří 13 fyzických osob – občanů ČR. I když

JAHODA meziročně dosahuje mírného zisku, vždy jej recipročně investuje do svého poslání – pomáhat dětem.

Její zakládající listinou jsou Stanovy, které vymezují a definují úlohu všech důležitých orgánů, kterými jsou

Valná hromada, Představenstvo, Dozorčí rada a Ředitel. Prvek dobrovolnosti je jedním ze základních pilířů

JAHODY. V současné době JAHODA zaměstnává na plný úvazek 2 pracovníky, kteří koordinují více jak

70 dobrovolníků.

 

JAHODA je registrovaným občanským sdružením. Základním dokumentem pro činnost tohoto občanského

sdružení jsou Stanovy.

 

1.1.1            Principy JAHODY 

JAHODA vznikla a stojí na těchto principech:

·          Děti na prvním místě – hlavním předmětem a cílem všech aktivit JAHODY je pomoc potřebným,

ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem s důrazem na prevenci

·          Transparentnost – otevřené a poctivé jednání ve smyslu „fair play“ je neoddělitelnou součástí všech

našich činností

·          Aktivní občanství /Občanská odpovědnost/ - ochota a víra v možnost „změnit svět“ vlastním

přičiněním je princip, který spojuje všechny dobrovolníky a členy JAHODY

·          Týmová práce – práce ve skupině nám umožňuje dynamicky se rozvíjet a vždy využívat efektivně

potenciál všech členů týmu, ať se jedná o práci s dětmi nebo o rozvoj webových stránek

 

Z pohledu prospěšnosti je možné JAHODU považovat za organizaci veřejně prospěšnou.

2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC NNO

 

Obecně je činnost NNO v ČR upravena následujícími zákony, podle nichž se řídí proces registrace, organizační struktura,

finanční řízení, hospodaření organizace a její zánik. Existují 4 možné právní formy neziskové organizace:

 

·          Občanská sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

·          Obecně prospěšné společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·          Nadace a nadační fondy zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·          Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů

 

2.1 Další právní úpravy

 

Další důležité právní úpravy, kterými se řídí některé oblasti, mající těsný vztah k NNO, jsou:

 

·          Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·          Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

·          Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

V platném právním řádu ČR existuje celá řada obecných zákonů, které platí i pro NNO, z nichž nejdůležitější jsou např.:

 

·          Daňová legislativa (např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v 

platném znění, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

·          Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

NNO působícím v různých oblastech (např. sport, sociální služby atd.) se věnuje řada věcně příslušných zákonů, jejichž

výčet zde však neuvádím.


2.2 Činnost JAHODY dle zákona

 

Dále se zaměřím na zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, který

upravuje činnost JAHODY

 

Zákonná úprava sdružovacího práva a občanských sdružení je obsažena především v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování

občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o sdružování občanů přináší podle mých informací celou řadu problémů:

 

·          Zákon je příliš obecný. Některé organizace se vzhledem k nezavazující legislativě registrují jako občanská

sdružení, i když tomu povaha jejich činnosti neodpovídá. To přispívá k nízké transparentnosti NNO – zvláště

s ohledem na fakt, že občanská sdružení tvoří téměř 90 % z celkového počtu českých NNO.

·          Negativní vymezení působnosti. Zákon pozitivně nevymezuje účel, k němuž mohou být sdružení zakládána.

Z působnosti zákona o sdružování občanů je výslovně vyloučeno pouze sdružování občanů v politických stranách

a v politických hnutích, v církvích a náboženských společnostech, k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného

výkonu určitých povolání. To je nedostatečné a někdy vede ke zneužívání.

·          Chybí zajištění ochrany práv třetích osob. Ze sdružení může každý kdykoliv vystoupit a členové neručí za

závazky sdružení. V této souvislosti tudíž zcela chybí zajištění ochrany práv třetích osob, s nimiž sdružení nebo

jejich organizační jednotky, které jsou právnickými osobami, vstupují do smluvních vztahů.

·          Neúplná úprava zániku sdružení. Zánik sdružení není vázán na výmaz ze seznamu vedeného ministerstvem

vnitra ČR – sdružení zaniklá dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, popřípadě pravomocným

rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Z tohoto důvodu jsou v rejstříku uvedena sdružení, která již činnost

neprovozují. To může zkreslit i informace o počtu občanských sdružení v ČR.   

 

3 VEŘEJNÁ A VZÁJEMNÁ PROSPĚŠNOST

 

Z hlediska zaměření lze rozdělit NNO na dva ideální typy – veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné.

 

Vzájemně prospěšné organizace jsou typicky členské organizace a sledují především zájmy a prospěch svých členů.

Veřejně prospěšné organizace se zabývají především veřejně prospěšnou činností.

 

V realitě se oba typy činností do značné míry prolínají, často i v rámci jedné konkrétní organizace.

 

Přesné odlišení vzájemné a veřejné prospěšnosti je v praxi obtížné. Definice veřejně prospěšných organizací je

politické rozhodnutí, svázané s podporou určitého typu NNO.

 

 

Dobrý den! Přidávám se také s prosbou o zaslání Vaší práce, chtěla bych ji rovněž využít jako inspiraci při psaní té své :-) Děkuji, Jana

Dobrý den, mohla bych také poprosit o zaslání kompletní práce? Moc děkuji.

Dobrý den, mohla bych také poprosit o zaslání Vaší práce? Píši na podobné téma bakalářku. Děkuji a přeji pěkný den.

Dobrý den, mohla bych také poprosit o zaslání celé práce. Použila bych to ke státnicím. Děkuji.

Dobrý den mohla bych také poprosit o zaslání celé práce?!.. Píšu na toto téma DP a ráda bych se inspirovala. Děkuji a přeji hezký den. Adéla

Dobrý den. I já prosím o laskavé zaslání celé práce. Předem děkuji a příjemný den přeji.

Dobrý den, mohla bych poprosit o zaslání kompletní práce? Děkuji a přeji hezký den. Zuzana

Dobrý den, mohla bych se přidat k žádosti o zaslání celé práce. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Renča H.

Dobrý den, mohla bych také poprosit o zaslání kompletní práce? Moc děkuji. Vítová Šárka

Dobrý den, mohla bych poprosit o zaslání kompletní práce? Děkuji a přeji hezký den. Hanka

Dobrý den, mohla bych poprosit o zaslání kapitoly 6 na e-mail?

Dobrý den, bylo by možné zaslat mi kompletní práci mailem? Děkuji.

Dobrý den, potřebovala bych tu kapitolu o financování neziskových organizací, pokud by bylo možno mohl(a) by jste mi to zaslat emailem. Děkuji

kapitoly 3.-6. budou doplněny..byly problems s tabulkami:-(..kdyby to někdo potřeboval, zašlu mailem..

přidat komentář

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se