« Úvod | Shadow Design.cz »

Trochu ze sociálního práva..

O co se stará ÚP a o co OSSZ
Něco o důchodovém a nemocenském pojištění atd.

ÚP - Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • sociální příplatek
 • příspěvek na bydlení
 • dávky pěstounské péče
 • porodné
 • pohřebné

Kontaktní místa státní sociální podpory(Úřad práce v Benešově) - seznam činností

Přijímá žádosti na sociální příplatek - Provádí výplatu sociálního příplatku

Přijímá žádosti o přídavky na dítě - Provádí výplatu přídavku na dítě

Přijímá žádosti o rodičovský příspěvek - Provádí výplatu rodičovského příspěvku

Přijímá žádosti o pohřebné - Provádí výplatu pohřebného

Přijímá žádosti o porodné - Provádí výplatu porodného

Přijímá žádosti o příspěvek na bydlení - Provádí výplatu příspěvku na bydlení

Přijímá žádosti o příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) - Provádí výplatu příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče

Přijímá žádosti o příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče) - Provádí výplatu příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

Přijímá žádosti o dávky pěstounské péče - Provádí výplatu odměny za výkon pěstounské péče

Přijímá žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče)

Provádí výplatu příspěvku na zakoupení motorového vozidla pro pěstouna

Přijímá žádosti o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie

 

Vede řízení o přiznání dávek státní sociální podpory

Vydává rozhodnutí o přiznání dávek státní sociální podpory

Vykonává státní správu v oblasti státní sociální podpory

 

Dávky sociální péče pro OZP - OÚ

Jednorázové příspěvky

Příspěvek na úpravu bytu

Příspěvek na zakoupení vozidla

Příspěvek na opravu vozidla

Příspěvek na úpravu vozidla

Příspěvek na provoz vozidla

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na bezbariérový byt

Příspěvek na garáž

Příspěvek nevidomým

Mimořádné výhody

Bezúročné půjčky

 

OSSZ - Sociální pojištění

-         nemocenské a důchodové pojištění

(= sociální zabezpečení)

Organizace a provádění sociálního zabezpečení

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje

 • nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných,
 • důchodové pojištění.

Orgány sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • okresní správy sociálního zabezpečení,
 • Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání),
 • Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb),
 • Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR).

Poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního zabezpečení

Podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení"), poskytují občanům a organizacím odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení; na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení.

V případě požadavku na podrobnější informace k problematice sociálního zabezpečení, než které jsou uveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, příp. České správy sociálního zabezpečení, se proto doporučuje, pokud se dotaz týká:

 • nemocenského pojištění, obrátit se nejdříve na zaměstnavatele, jestliže zaměstnavatel provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců, v ostatních případech na okresní správu sociálního zabezpečení v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné;
 • důchodového pojištění, obrátit se v první řadě na okresní správu sociálního zabezpečení;
 • pojistného na sociální zabezpečení, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné,
 • sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné.

Nadřízeným orgánem okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení je Česká správa sociálního zabezpečení.

Informace ve věci:

 • zaměstnanosti a státních dávek (podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, porodného, pohřebného atd.) poskytují úřady práce; adresu a spojení na úřady práce lze na jít na portal.mpsv.cz/sz v části Informace z úřadů práce.
 • sociální pomoci (životního minima) poskytují obecní úřady,
 • zdravotního pojištění poskytují zdravotní pojišťovny,
 • daně z příjmu fyzických osob poskytují finanční úřady a daňoví poradci.

 

 

Dávkový systém nemocenského pojištění

4 druhy peněžitých dávek, a to:

Nemocenské - Zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, 66% od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a 72 % od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Peněžitá pomoc v mateřství - Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě; Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné - Na ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství - Tato dávka náleží pojištěnce, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez svého zavínění nižšího příjmu než před převedením.

 

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí.

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění.

Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované (DC), kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je možno podle terminologie EU považovat za třetí pilíř důchodového systému. Součástí třetího pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven - zejména životního pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou. Tento pilíř však není v obsahu webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, protože jde o působnost Ministerstva financí. V členských státech EU obvyklý druhý pilíř (zaměstnavatelské penzijní systémy) v českém důchodovém systému neexistuje.

Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se