« Úvod | Shadow Design.cz »

Terénní programy K-centra Benešov..

Úvodem je nutné vysvětlit, co jsou terénní programy (TP): TP jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Tyto osoby jsou vyhledávány pomocí monitoringu a mapování rizikových lokalit. Navazují se kontakty také s klienty, kteří nejsou v kontaktu s žádnou pomáhající institucí.

Při této práci jsou využívány přístupy  Harm reduction (HR - do češtiny se většinou nepřekládá), které fungují v naší republice od roku 1999, a které snižují či minimalizují poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Hlavní úlohou HR je minimalizace negativních důsledků užívání drog pro uživatele a zároveň ochrana společnosti drogami „nezasažené“. Cílem uvedených aktivit je snižování zdravotních rizik, sociálního poškození a podpora chování, které vede ke změně životního stylu a abstinenci.

Cílem tohoto článku je osvětlit běžným občanům společnosti principy terénních programů. V podvědomí široké veřejnosti jsou tyto služby dosud chápány jako ty, co zdarma (resp. z „našich“ peněz) pomáhají narkomanům dál fetovat a bezplatně jim poskytují očkování a testy na závažná onemocnění, které si ostatní musí platit apod. Již málo kdo se ale zamyslí nad tím, co by se mohlo stát, kdyby tyto nedoceněné služby přestaly fungovat. Důležitým faktem totiž je, že díky TP dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog. Prevence je vždy levnější než následná léčba a to v řádech statisíců.

        Primárně, tedy v první řadě, jsou tedy tyto programy určeny osobám, jež užívají nelegální návykové látky nebo o takových látkách vyžadují informace. Zaměřují se především na injekční uživatele návykových látek z důvodu větší míry sociální exkluze – tedy vyloučení ze společnosti a potencionálně vysoké míry zdravotních následků spojených s takovým typem užívání - uživatelé drog často ve své situaci nedomýšlí následky sdílení jehel atd., je tedy nutné je o bezpečnějším užívání informovat. V dalším případě na „bezpečnější braní“ nemají finanční prostředky a proto je dobré, když je tu někdo, kdo jim sterilní jehly a materiály pro snížení škod (desinfekční polštářky, sterilní voda, filtry na odstranění nečistot,…) může poskytnout. V rámci terénních programů funguje výměnný program injekčního materiálu, kdy se dávají uživatelům čisté injekční stříkačky – výměnou za stejné množství použitých, „špinavých“, aby nedocházelo k tomu, že je budou zbytečně pohazovat, ale naopak nám je vraceli k bezpečnému zlikvidování ve spalovně. Dále je jim poskytován zdravotnický materiál jako náplasti a potřebné masti (např. na ošetření žil). Cílem našeho programu směrem ke klientům, tedy k uživatelům, je samozřejmě i motivace k pozitivní změně rizikových modelů užívání drog a chování uživatelů návykových látek – vyhledávat tyto osoby a vysvětlit jim, jak mohou minimalizovat rizika jejich způsobu života.  Jsou nabádáni k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drogy a bezpečnému sexu (v rámci TP jsou pro zájemce rozdávány i kondomy). Klientům je také nabízen informační servis, poradenství, krizová intervence a zprostředkování kontaktu s K-centrem Benešov, případně dalšími institucemi. Součástí je také motivace uživatele drog, jež může vést k léčbě a následné abstinenci. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit rizikový život a zdraví ohrožující infekce, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitida B a C, snižuje se také riziko dalších tělesných komplikací, které způsobuje dlouhodobé působení vysokých dávek. HR se snaží předejít i předávkování, sociálnímu debaklu a ztráty lidské důstojnosti.

Směrem k veřejnosti je to pak hlavně činnost realizovaná prostřednictvím sběru injekčního materiálu, mapování drogové scény, šíření povědomí o terénních programech a jeho potřebnosti v systému sociální péče a zvýšení informovanosti o rizicích užívání návykových látek. Výměnou použitého aplikačního náčiní za sterilní směřují tyto aktivity k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti. Díky tomu, že se k uživatelům dostane tato terciální prevence, je veřejnost více chráněna. Můžeme tedy říci, že terénní programy a Harm reduction přispívají k ochraně veřejného zdraví.

Zřizovatelem K-centra v Benešově a mj. i terénních programů, které jsou realizovány ve městech Benešov, Vlašim, Týnec nad Sázavou a Sázava, je obecně prospěšná společnost Magdaléna se sídlem v Mníšku pod Brdy, poskytující komplexní služby v oblasti závislostí. Její činnost je financována zejména prostřednictvím dotačních řízení z veřejných prostředků. Neméně důležitou část zdrojů získává vlastním hospodařením a díky sponzorským darům.Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se