08.09.2010

SLADKÉ MÁMENÍ BENEŠOVSKÉHO K-CENTRA

Prostor areálu na Sladovce v Benešově využili dne 4. 9. 2010 ke svému projektu zaměstnanci benešovského K-centra ve spolupráci s o. s. Jinovatka a Komorním studiem Áčko. Na přípravách se podíleli i někteří dlouhodobí uživatelé služeb K-centra a lidé, kteří si drogovou závislostí a léčbou prošli a nyní jsou již plnohodnotně začleněni do společnosti. Cílem této sobotní akce s názvem „Proč?..a proč ne..“, bylo vytvořit příjemné místo, kde by se veřejnost mohla dozvědět podrobnosti o veškerých službách obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která působí v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí v různých městech středočeského kraje. Ti, kteří se na Sladovku přišli podívat, se mohli nejen informovat a podpořit služby K-centra, ale také si užít pohodový den za poslechu hudby a sledování divadelního představení za plápolání ohně a připraveného občerstvení.

Kulturní odpoledne odstartovalo duo Z.P.K. (the Zundaný Pačmáky of the Kolotoč), dalšími účinkujícími byli hudebníci z formace Vensezajatcem, následovala skupina Ohmu a hudební tečkou večera byla kapela Jinovatka. Jednotlivá vystoupení spolu žánrově velmi ladila, takže se dařilo držet náladu v publiku na jednotné vlně po celou dobu trvání akce. Na prknech pódia vystřídal před setměním muzikantské alternativce soubor herců z divadla Áčko o. s. se svým představením Cikánská balada. Celý kulturní program plynule provázel spokojené přítomné, kteří se mohli postupně seznámit se službami, které byly prezentovány na informačních panelech rozmístěných po celém areálu. Kromě toho shlédly desítky návštěvníků v informačním koutku výtvarné práce klientů místního kontaktního centra, přečetly si aktuální informace o drogové problematice na regionální i republikové úrovni a seznámily se s konkrétními údaji o službách, které Káčko na Benešovsku realizuje. Součástí infostánku byly volně k dispozici informační a propagační materiály.

Prostor nabídl také možnost zapojit se do výtvarného workshopu „Vyzdob si svůj squat aneb čas tvořit“. Mnozí se tedy aktivně chopili výtvarných potřeb všeho druhu a pomohli nám tak ještě více rozzářit plochu dřevěných kulis, které představovaly budovu squatu (opuštěné obydlí, ve kterém hledají lidé na ulici přechodné zázemí).

Všichni, kteří se na uskutečnění tohoto zážitkového dne podíleli, by chtěli moc poděkovat hojnému počtu lidí z široké veřejnosti, kteří si našli čas a na Sladovku zavítali. Zbývá jen doufat, že se nám příští rok podaří zrealizovat podobnou akci, s ještě širší nabídkou aktivit, a že nám bude opět přát slunečné nebe bez mráčku.

27.08.2010

INFORMACE, PODPORA A KULTURA..

Na první sobotu v září si pracovníci benešovského K-centra připravili kulturně-informační akci, která pro letošní rok nahrazuje každoroční výstavu ke Dni proti zneužívání drog. Na realizaci tohoto projektu se podílelo i občanské sdružení Jinovatka a o. s. komorní studio Áčko.

Sobotní program nabídne návštěvníkům hudební produkci v podobě lokálních skupin: Vensezajatcem, Z. P. K., Ohmu, na závěr zahraje své hity kapela Jinovatka.  Nejen příznivci divadla si přijdou na své při představení Cikánská balada, kterou má ve svém repertoáru benešovské komorní studio Áčko.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna, pod kterou v současné době kontaktní centrum spadá, zřizuje a provozuje síť osmi strukturovaných a funkčně provázaných programů pro osoby ohrožené drogovou závislostí, aby byla činnost co nejkomplexnější. Veškeré tyto služby budou veřejnosti představeny ve formě výstavy z informačních panelů a připravených propagačních materiálů. Navíc zde budou pracovníci K-centra, spolu s vedoucí i ředitelem celé organizace, kteří budou případně schopni reagovat na dotazy návštěvníků. K-centrum BN a jeho Terénní program Benešovsko minimalizují zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady. Jsme jediným podobným zařízením v benešovském regionu. Omezení činnosti by pro mnohé uživatele služeb mohlo být komplikací. Tento případ může ale bohužel nastat.

V současné době stále zažíváme ve většině sfér ekonomickou nestabilitu a s tím související úbytek zdrojů a finančních výnosů. S problémy se potýká řada ekonomicky aktivních subjektů, které si svou činnost hradí ze svého zisku. Neziskový sektor je závislý na podpoře státu, nadací, sponzorů a společnosti celkově, aby se mohl věnovat vyšším zájmům – lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, v které potřebují podporu. Sociální služby v neziskové oblasti se dnes potýkají se snížením dotací, což ohrožuje samozřejmě i fungování služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí. V letošním roce, i přesto, že je vyhlášen EU Rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, činí celková suma státních dotací (pro veškerou protidrogovou prevenci v ČR) 82 milionů korun, což je nejméně od 90. let, kdy tento typ služeb vznikal. Situace v oblasti adiktologických služeb je taková, že řada poskytovatelů u nás, je nucena omezovat své služby, snižovat úvazky, propouštět zaměstnance či služby definitivně rušit. Snižuje se tím dostupnost odborné péče pro uživatele návykových látek i jejich rodiny v celé zemi. Negativní důsledky tohoto trendu mohou samozřejmě časem pocítit i lidé z běžné populace, neboť centra, díky službě výměnného programu, snižují riziko přenosu virových onemocnění, která jdou ruku v ruce právě s problematikou užívání drog. Financování této metody je samozřejmě mnohonásobně levnější, než následná léčba pacientů se žloutenkou nebo HIV.

Chcete-li se dozvědět o našich službách a jejich vlivu na jednotlivce i společnost více informací a podpořit služby „Káčka“ nebo budete chtít strávit příjemné sobotní odpoledne za poslechu hudby a divadla, přijďte dne 4. 9. 2010 do areálu koupaliště Na Sladovce v Benešově. Začátek akce je stanoven na 1500. Všichni jste srdečně zváni.


27.08.2010

O terénu více v září..

Poslední červnová neděle byla dnem, který již v roce 1987 vyhlásila OSN Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodu s nimi. Benešovské K-centrum, jehož služby využívají zejména uživatelé drog, k tomuto dni každoročně pořádalo výstavu, kde představovalo veřejnosti své služby. Letos bylo v plánu pojmout tuto akci trochu jinak. Zaměstnanci místního kontaktního centra, spolu s dalšími dobrovolníky a nadšenci, se chystají tento rok uspořádat informační akci, která bude doprovázena kulturním programem, zejména hudbou a divadlem. Nakonec se rozhodlo, že tato událost proběhne v Benešově až po letních prázdninách, tedy v září. Program s datem a místem konání, bude upřesněn v srpnu. K-centrum Benešov, jehož zřizovatelem je v současné době obecně prospěšná společnost Magdaléna, zde bude kromě zábavy chtít poskytnout také obecné i podrobné informace o své činnosti v oblasti problematiky užívání návykových látek. 
            „Káčko“ má své pevné zázemí v Benešově, ale jeho služby přesahují i do dalších měst a obcí v regionu, díky jeho Terénnímu programu Benešovsko. Pracovníci vyjíždějí do terénu pravidelně (min. 4 dny v týdnu), například do Vlašimi, Týnce n/Sázavou, Sázavy apod. Terénní práce (také označována jako streetwork) je ve spektru sociálních služeb nezastupitelná, neboť je svým klientům, potažmo jejich potřebám, nejblíže. „Teréňáci“ se pohybují na vytipovaných místech v lokalitě a vyhledávají osoby, které by mohly potřebovat podporu od této služby, v jejich přirozeném prostředí. Asistence při zvládání obtížných situací napomáhá sociálnímu začleňování. Na vzrůstající fenomén vyloučení ze společnosti, nejen kvůli drogám, ale i chudobě (zadlužování), nezaměstnanosti, bezdomovectví..., reaguje i Evropská unie, která letošní rok - 2010 - označila jako Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Práce v terénu s těmito lidmi, kteří vzhledem ke své situaci většinou nemají nikde podporu, je dlouhodobý, vyvíjející se proces s velmi zajímavými a nevšedními příběhy. O tomto typu poskytované služby, o dalších činnostech K-centra a záležitostech kolem drogové problematiky se dozvíte právě na výše zmiňované zářijové akci.
 

16.06.2010

Výzva..

http://www.stophiv.cz/

15.05.2010

„Terénní - kontaktní pracovník"

Volné pracovní místo:
v K-centru Benešov, Magdaléna, o.p.s., 1,0 úvazek, nástup červen 2010.
Jedná se o práci s klienty na kontaktní místnosti i v jejich přirozeném prostředí, vyhledávání a kontaktování uživatelů drog, mapování drogové
scény, výměna injekčního materiálu, poradenství, krizová intervence. Požadujeme věk min. 21 let, min. SŠ vzdělání (odborná způsobilost -
Zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách), komunikativnost, flexibilitu, spolehlivost, základní přehled o drogové problematice, řidičský průkaz
sk. B, základy práce na PC. V případě zájmu, zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem nejpozději do 24. 5. 2010 na emailovou
adresu benesov@magdalena-ops.cz. Vybraní zájemci budou telefonicky přizváni k pohovoru (26. května 2010 v Benešově).
Další informace na tel. čísle: 775 306 838. Kontaktní osoba: PhDr. Anna Balatová, vedoucí K-centra Benešov.

27.11.2009

Letošní hubatý..

h
takhle..
..a trochu blíž..
houbatý

Související fotografie..
z

mk

r

(více)

25.06.2009

„Úspěch stojí na prevenci“ – výstava K-centra Benešov

Ve dnech 22. až 24. června proběhla v benešovském Domu dětí a mládeže výstava K-centra Benešov, u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který od roku 1987 vyhlašuje OSN právě na zítřejší den.

První den výstavy se uskutečnilo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil také starosta Ing. Petr Kouba, který celou akci zaštítil. Mezi přítomnými dále byli například: místostarosta Jaroslav Duras, Vorlíčková z odboru péče o děti a mládež a ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která je zřizovatelem benešovského K-centra. Vedoucí K-C PhDr. Anna Balatová představila spolu se svými spolupracovníky služby, které zařízení poskytuje a poté přizvala zpěvačky komorního divadla Áčko, které měly pro diváky připravené krátké hudební vystoupení.

Ti, kteří se přišli podívat, se dopodrobna seznámili s veškerými službami, které v současné době Magdaléna o.p.s. poskytuje, shlédli projekci o působení, účincích a rizicích jednotlivých drog a podívali se na výtvarné výstupy v podobě obrázků, které vznikaly v průběhu primárně preventivních programů na školách a v rámci arteterapie. K dispozici bylo široké spektrum informačních materiálů o tématech, týkajících se závislostí, které byly volně nabízeny.

Děti a mládež z různých škol, se zapojily vlastním ztvárněním hlavního motta kampaně OSN proti drogám, které zní: Ovládají drogy tvůj život? Jde o tvůj život. Jde o tvé blízké. Drogy tam nepatří. Dětí přišlo přes sto, ze škol, mezi nimiž byly ZŠ Dukla, Gymnázium Benešov, ZŠ Jiráskova, SOU stavební J. Nohy a ZŠ Vorlina z Vlašimi a jejich výtvarné počiny byly na výstavě vystaveny pro další návštěvníky z řad široké veřejnosti.

Všem, kteří se akce účastnili, děkujeme a věříme, že je informace o drogové problematice obohatily, a že se sejdeme zase příští rok, protože o tomto tématu by se nemělo mlčet.

(více)

28.05.2009

Terénní programy K-centra Benešov..

Úvodem je nutné vysvětlit, co jsou terénní programy (TP): TP jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Tyto osoby jsou vyhledávány pomocí monitoringu a mapování rizikových lokalit. Navazují se kontakty také s klienty, kteří nejsou v kontaktu s žádnou pomáhající institucí.

Při této práci jsou využívány přístupy  Harm reduction (HR - do češtiny se většinou nepřekládá), které fungují v naší republice od roku 1999, a které snižují či minimalizují poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Hlavní úlohou HR je minimalizace negativních důsledků užívání drog pro uživatele a zároveň ochrana společnosti drogami „nezasažené“. Cílem uvedených aktivit je snižování zdravotních rizik, sociálního poškození a podpora chování, které vede ke změně životního stylu a abstinenci.

Cílem tohoto článku je osvětlit běžným občanům společnosti principy terénních programů. V podvědomí široké veřejnosti jsou tyto služby dosud chápány jako ty, co zdarma (resp. z „našich“ peněz) pomáhají narkomanům dál fetovat a bezplatně jim poskytují očkování a testy na závažná onemocnění, které si ostatní musí platit apod. Již málo kdo se ale zamyslí nad tím, co by se mohlo stát, kdyby tyto nedoceněné služby přestaly fungovat. Důležitým faktem totiž je, že díky TP dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog. Prevence je vždy levnější než následná léčba a to v řádech statisíců.

        Primárně, tedy v první řadě, jsou tedy tyto programy určeny osobám, jež užívají nelegální návykové látky nebo o takových látkách vyžadují informace. Zaměřují se především na injekční uživatele návykových látek z důvodu větší míry sociální exkluze – tedy vyloučení ze společnosti a potencionálně vysoké míry zdravotních následků spojených s takovým typem užívání - uživatelé drog často ve své situaci nedomýšlí následky sdílení jehel atd., je tedy nutné je o bezpečnějším užívání informovat. V dalším případě na „bezpečnější braní“ nemají finanční prostředky a proto je dobré, když je tu někdo, kdo jim sterilní jehly a materiály pro snížení škod (desinfekční polštářky, sterilní voda, filtry na odstranění nečistot,…) může poskytnout. V rámci terénních programů funguje výměnný program injekčního materiálu, kdy se dávají uživatelům čisté injekční stříkačky – výměnou za stejné množství použitých, „špinavých“, aby nedocházelo k tomu, že je budou zbytečně pohazovat, ale naopak nám je vraceli k bezpečnému zlikvidování ve spalovně. Dále je jim poskytován zdravotnický materiál jako náplasti a potřebné masti (např. na ošetření žil). Cílem našeho programu směrem ke klientům, tedy k uživatelům, je samozřejmě i motivace k pozitivní změně rizikových modelů užívání drog a chování uživatelů návykových látek – vyhledávat tyto osoby a vysvětlit jim, jak mohou minimalizovat rizika jejich způsobu života.  Jsou nabádáni k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drogy a bezpečnému sexu (v rámci TP jsou pro zájemce rozdávány i kondomy). Klientům je také nabízen informační servis, poradenství, krizová intervence a zprostředkování kontaktu s K-centrem Benešov, případně dalšími institucemi. Součástí je také motivace uživatele drog, jež může vést k léčbě a následné abstinenci. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit rizikový život a zdraví ohrožující infekce, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitida B a C, snižuje se také riziko dalších tělesných komplikací, které způsobuje dlouhodobé působení vysokých dávek. HR se snaží předejít i předávkování, sociálnímu debaklu a ztráty lidské důstojnosti.

Směrem k veřejnosti je to pak hlavně činnost realizovaná prostřednictvím sběru injekčního materiálu, mapování drogové scény, šíření povědomí o terénních programech a jeho potřebnosti v systému sociální péče a zvýšení informovanosti o rizicích užívání návykových látek. Výměnou použitého aplikačního náčiní za sterilní směřují tyto aktivity k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti. Díky tomu, že se k uživatelům dostane tato terciální prevence, je veřejnost více chráněna. Můžeme tedy říci, že terénní programy a Harm reduction přispívají k ochraně veřejného zdraví.

Zřizovatelem K-centra v Benešově a mj. i terénních programů, které jsou realizovány ve městech Benešov, Vlašim, Týnec nad Sázavou a Sázava, je obecně prospěšná společnost Magdaléna se sídlem v Mníšku pod Brdy, poskytující komplexní služby v oblasti závislostí. Její činnost je financována zejména prostřednictvím dotačních řízení z veřejných prostředků. Neméně důležitou část zdrojů získává vlastním hospodařením a díky sponzorským darům.

(více)

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se